การลดการใช้จ่ายตามดุลยพินิจของผู้บริโภคไม่ส่งผลต่อการพนัน